Choose your plan

You will be charged for the plan after the admin approves your vendor account

محصولات کوچک
150.000 تومان
زمینه سفید
ابعاد 30 سانتیمتر
تدوین رنگ
حداقل تعداد سفارش 5 عدد
کاتالوگ
جلد ( رو / پشت / داخل جلد ): 6.000.000
صفحات ( 8 صفحه ): 12.000.000
صفحات ( 12 صفحه ): 1.500.000
صفحات ( 16 صفحه ): 1.800.000
صفحات ( 20 صفحه ): 20.000.000
زمان تحویل: 7 تا 10 روز کاری
بروشور
1 لت ( 2 صفحه ): 4.000.000
2 لت ( 4 صفحه ): 6.000.000
3 لت ( 6 صفحه ): 8.500.000
4 لت ( 8 صفحه ): 10.500.000
5 لت ( 10 صفحه ): 12.000.000
زمان تحویل: 7 تا 10 روز کاری

قیمت ها بر اساس حداقل قیمت و به تعبیرى قیمت پایه مى باشد. عواملى که در بالا بردن قیمت ها موثر خواهند بود  زمان هاى مصرفى مى باشد. توجه به این نکته ضروریست که طبیعتا قیمت هاى پیش رو کل مواد و متریال یا موارد عکاسى تبلیغاتى و صنعتى را نمى تواند پوشش دهد. بعضى اوقات قیمت ها براساس توافق میان عکاس و کارفرما، شکل خواهد گرفت؛ ولى آنچه مهم و قابل توجه است، ملاکى است که مى بایست براى قیمت گذارى مورد توجه و ارزشیابى قرار گیرد و آن چیزى جز تجربه عکاسشرایط و عوامل موثر در اجرا و طول زمان انجام پروژه نخواهد بود.
امیدواریم با ارائه این دفترچه توانسته باشیم مرجعى مطمئن و دقیق را به کارفرمایان عزیز معرفى نماییم تا بااطمینان خاطر بیشترى به عقد قرارداد برای عکاسی تبلیغاتى بپردازند.

نشانه

Logo & Logotype Design
 • Logo نشانه: 20.000.000
 • Logotype نشانه نوشته: 30.000.000
 • بازسازی نشانه: 5.000.000

کاتالوگ

catalog design
 • جلد ( رو / پشت / داخل جلد ): 6.000.000
 • صفحات ( 8 صفحه ): 12.000.000
 • صفحات ( 12 صفحه ): 15.000.000
 • صفحات ( 16 صفحه ): 18.000.000
 • صفحات ( 20 صفحه ): 20.000.000

بروشور

catalog design
 • 1 لت ( 2 صفحه ): 4.000.000
 • 2 لت ( 4 صفحه ): 6.000.000
 • 3 لت ( 6 صفحه ): 8.500.000
 • 4 لت ( 8 صفحه ): 10.500.000
 • 5 لت ( 10 صفحه ): 12.000.000